JÉZUS - BUDDHA

 

JÉZUS

Lk.15.11. Azután így folytatta: ,,Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott.  Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. 


És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.  A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára!  Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.


Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt.  Mire a szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.''

 

BUDDHA

Hallgassatok meg még egy példázatot! mondotta Buddha. - Egy vagyonos ember egyetlen fia elhagyta otthonát, és nyomorúságos szegénységre jutott. Az apa beutazta az egész országot, mindenfelé érdeklődött, de erőfeszítése hiábavalónak bizonyult, fiát nem sikerült megtalálnia.


Hosszú idő elteltével a fiú, immár teljesen lerongyolódva, oda vetődött, ahol apja lakott. Az apa azonnal felismerte fiát, és elküldte szolgáit, hogy hozzák házába a rongyos vándort. Ám az, meglátva a gyönyörű házat és gazdag kertet, félt, hogy becsapják, és nem volt hajlandó velük menni.


Erre az apa újra elküldte szolgáit azzal az utasítással, hogy fogadják fel a vándort szolgának a házába. A fiú ezt az ajánlatot elfogadta, visszatért a házba és cselédnek állt. Az apa lassan közeledett hozzá, végül az egész vagyonának és minden kincsének a felügyeletét rábízta, de a fiú még ekkor sem ismerte fel benne tulajdon apját.
Az apát elégedettséggel töltötte el fia becsületessége, és amikor halálát érezte közeledni, összehívta barátait és rokonait, és a következőt mondta nekik: - Barátaim, ő az én egyetlen fiam, akit hosszú évek során át hiába kerestem. Mostantól fogva minden vagyonom legyen az övé!


A fiú mélyen megrendült apja bejelentésén. - Nemcsak apámat találtam meg, de mind ez a kincs és a vagyon is az enyém lett - mondta.

 

VISSZA TOVÁBB